Shop HOA KHAI TRƯƠNG

Địa chỉ: 31/15B Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình

Điện thoại: 0908.705.666

Emai: webhoakhaitruong@gmail.com